nhan xet dang vien nam 2014

Thứ năm - 27/11/2014 20:10

10849601.jpg

10849601.jpg
nhan xet dang vien nam 2014

UBND Xã Thanh Tuyền       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường tiểu học Thanh Tuyền          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/TT

 

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM

Về việc nhận xét đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2014

 

- Biên bản họp hội đồng sư phạm được tiến hành vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2014.

- Địa điểm: Tại phòng họp hội đồng sư phạm trường tiểu học Thanh Tuyền.

- Chủ tọa : LÊ VĂN SÁNG _ Hiệu  trưởng.

- Thành phần tham dự:

Vắng mặt:

1.  Lê Minh Trí _ Công tác chi diện PGD&ĐT huyện Dầu Tiếng.

Kết luận của Hiệu trưởng:

Tổng số: 31/22 nữ

Vắng: 1/31 CB.GV-CNV   

Có lý do       : 1

Không lý do : 0   

-Nhận xét: Kiểm diện không quá bán số lượng giáo viên nghỉ phép. Buổi họp hội đồng sư phạm được tiến hành bình thường.

-NỘI DUNG:

I/ Đồng chí Lê Văn Sáng Hiệu trưởng_ trường tiểu học Thanh Tuyền thông qua bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên, trước hội đồng sư phạm nhà trường:

 

1/ Võ Thị Lan                          Bí thư chi bộ

2/ Nguyễn Ánh Ngọc               Đảng viên

3/ Nguyễn Thị Thanh Thủy     Đảng viên

4/ Võ Thị Thanh Hằng            Đảng viên

5/ Trần Thị Hồng Cẩm            Đảng viên

6/ Cao Kim Phụng                            Đảng viên

7/ Lê Thị Tám                          Đảng viên

 

II/ Ý kiến đóng góp tóm tắc của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường tiểu học Thanh Tuyền, 7 đồng chí thực hiện đánh giá chất lượng Đảng viên trong công tác dạy học và hoạt động phong trào thi đua, công tác địa phương:

- Hội đồng sư phạm thống nhất kết luận nhận xét tóm tắc như sau:

1/ Võ Thị Lan :

Ưu điểm:

- Trong công tác Đảng đã xác định được vai trò trách nhiệm. Trung thành với lý tưởng công sản.

- Chấp hành đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

- Đấu tranh biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạc lý tưởng. Bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

- Bản thân luôn phấn đấu học tập không ngừng nang cao trình độ lý luận chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác để đáp ứng kịp thời.

- Lối sống lành mạnh, giản dị, cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư. Có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp. Chống lãng phí. Luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến người khác.

- Xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất của Đảng. Quan hệ tốt với đồng nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia thực hiện phê và tự phê.

- Tham gia cùng tổ chức chỉ đạo đúng điều lệ và quy định của pháp luật. Luôn sáng tạo và học hỏi đồng nghiệp.

- Thực hiện chế độ phê và tự phê. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Có tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân. Giải quyết kịp thời những thắc mắc chính đáng của đảng viên và của nhân dân.

- Đóng Đảng phí theo quy định.

- Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Khuyết điểm: Không có.

2/ Nguyễn Ánh Ngọc:

Ưu điểm:

- Xác định vai trò trách nhiệm của một đảng viên trong việc bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

- Tích cực rèn luyện học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công việc cũng như trong đời sống.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Luôn trao đổi học hỏi đồng nghiệp, đơn vị bạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

-Tham gia đầy đủ các cuộc họp do cấp ủy Đảng triệu tập, chấp hành tốt nội quy chế của tổ chức Đảng.

- Là Đảng viên luôn không mắc phải yếu kém, khuyến điểm. Nâng cao trình độ chuyên môn. Phục vụ cho nhân dân, nhất là học sinh và phụ huynh tin yêu.

Khuyết điểm: Không có.

3/ Nguyễn Thị Thanh Thủy:

Ưu điểm:

- Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác–Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giữ gìn đạo đức tốt, lối sống trong sáng, luôn gương mẫu, quan hệ gần gũi với nhân dân, với đồng nghiệp, luôn đấu tranh chống lãng phí, tham nhũng, nói đi đôi với việc làm, Chân thành thẳng thắn góp ý kiến xây dựng tập thể, luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.  

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Bản thân luôn giảng dạy tích cực, kết quả cuối năm học sinh lên lớp 100% . Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-Tích cực tham gia các phong trào do cơ quan, đơn vị tổ chức. Sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác ở địa phương.

- Luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành theo sự phân công của tổ chức.                                                   

- Tham gia sinh hoạt sinh hoạt Đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực hiện đảm bảo nghĩa vụ của người công dân, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Khuyết điểm: Không có.

4/ Võ Thị Thanh Hằng:

Ưu điểm:

- Tôi luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Chấp hành tốt việc bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lí tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

-Thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Có tinh thần tự giác học tập để chuẩn hóa giáo viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

- Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức nhà giáo và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên trung thực với kết quả giảng dạy. Không tiêu cực trong giảng dạy, điểm số. không chạy theo bệnh thành tích, công bằng với mọi học sinh.Trong việc công, tư luôn có ý thức tiết kiệm thời gian, tiền bạc, vật chất của tập thể và cá nhân.

- Bản thân tôi và gia đình luôn sống tiết kiệm chi tiêu hợp lý, giản dị và hòa thuận với mọi người xung quanh, gia đình thực hiện tốt đời sống văn hóa. Sắp xếp công việc chung, riêng hợp lý để đạt hiệu quả cao.

- Giảng dạy và thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Chấp hành mọi sự phân công của tổ chuyên môn và của nhà trường.

- Chuẩn bị tốt cho tiết dạy, luôn học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, hỗ trợ nhau trong công tác giảng dạy. 

- Coi trọng việc truyền đạt kiến thức cho học sinh, luôn cải tiến phương pháp giảng dạy và cách đánh giá học sinh. Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng tư duy, cách trình bày bài giải, cách tự học và tự thống kê kiến thức đã học. Luôn quan tâm đến các đối tượng học sinh, hướng dẫn tận tình, đặt yêu cầu cụ thể cho từng loại đối tượng học sinh, xử phạt công minh, đánh giá trung thực trình độ của học sinh.

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, trung thực với tổ chức đảng, chấp hành phân công của tổ chức khi nhận thấy phù hợp với năng lực, điều kiện và hoàn cảnh của mình.

- Sinh hoạt đảng tại trường và địa phượng  nghiêm túc đầy đủ, đóng đảng phí  đầy đủ

- Sống làm việc có tổ chức kỷ luật: Vào ra lớp dạy đúng giờ, chưa đi trễ hay nghỉ dạy tùy tiện. Giảng dạy có hiệu quả, hội họp nghiêm túc. Khắc phục khó khăn, hoàn thành công việc được giao.

Khuyết điểm: Không có.

5/ Trần Hồng Cẩm:

Ưu điểm:

- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng kiên định , vững vàng , chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước.

- Trong thời gian qua bản thân tôi luôn có ý thức  học hỏi và tự học hỏi, tìm tòi tài liệu, tạp chí, truy cập internet để nâng cao kiến thức cũng như trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

-Luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người cán bộ, nhân viên. Công việc được giao luôn hoàn thành đúng thời hạn và làm việc với tinh thần tự giác, trách nhiệm cao, có hiệu quả. Luôn có ý thức học hỏi và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và đổi mới của công việc.

- Bản thân luôn có lối sống trong sáng, lành mạnh, mọi lúc, mọi nơi. Trên mọi lĩnh vực công tác, bản thân luôn gương mẫu sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ  được giao. Luôn thực hiện tiết kiệm tiền của và thời gian không tham ô lãng phí.

- Có tinh thần đoàn kết với mọi người,  xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ , giữ mối quan hệ mât thiết với đồng nghiệp gần gũi với nhân dân , thân thiện với mọi người, không có biểu hiện xa rời quần chúng.

- Trong công việc luôn trung thành, khách quan, thái độ phục vụ tận tình.

- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức , đóng Đảng phí đầy đủ và kịp thời.

Khuyết điểm: Không có .

6/ Cao Kim Phụng:

Ưu điểm:

- Luôn trung thành với đường lối của Đảng, kiện định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Thể hiện nói viết đúng quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

- Có thái độ trung thực thẳng thắng, đoàn kết thống nhất trong Đảng.

- Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức.

- Chấp hành nghiệm chỉnh của nghị quyết chi bộ.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách, pháp luật, quy chế của ngành.

- Cuối năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Khuyết điểm: Không có.

7/ Lê Thị Tám:

Ưu điểm:

- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.

- Luôn chấp hành đúng đường lối chính sách chủ trương của Đảng và pháp luật nhà nước.

- Luôn tích cực tham gia các nghị quyết của Đảng.

- Có lối sống giản dị, luôn thực hành tiết kiệm, quan hệ tốt với đồng nhiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ.

- Chấp hành sự phân công điều động của lãnh đạo. Thực hiện tốt nghĩa vụ của địa phương.

- Luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiêu cực. không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên học và tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân. Có lối sống giản dị “Cần, kiệm, liêm chính”

- Thực hiện tốt các nội quy -quy chế của Đảng, cơ quan đơn vị và đoàn thể.

- Có trách nhiệm trong công việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Phục tùng sự phân công của tổ chức.

- Luôn giữ nề nếp sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định.

Khuyết điểm: Không có.

III/ Kết luận của Hiệu trưởng và thực hiện biểu quyết hội đồng sư phạm:

Kết luận:

- Tất cả 7 đồng chí Đảng viên là quản lý- giáo viên trường tiểu học Thanh Tuyền, thực hiện đúng 4 tiêu chí tự nhận xét kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên.

1- Về tư tưởng chính trị:                                       Tốt

2- Về phẩm chất đạo đức lối sống:                       Tốt

3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:  Tốt

4- Về tổ chức kỷ luật:                                           Tốt

Thực hiện biểu quyết hội đồng sư phạm:

- Lấy ý kiến biểu quyết nhận xét đảng viên: 100% tán thành.

Biên bản được thông qua trước hội đồng sư phạm, nhận xét kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên, được kết thúc vào lúc 18 giờ 45 phút cùng ngày.

 

       Người lập bảng                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Lê Minh Trí

  Ý kiến bạn đọc

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 5
 
  •   Hôm nay 142
  •   Tháng hiện tại 13,995
  •   Tổng lượt truy cập 834,969