BÁO CÁO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

Thứ năm - 27/11/2014 20:12

10849601.jpg

10849601.jpg
BÁO CÁO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

Đảng Bộ xã Thanh Tuyền                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: Trường tieåu hoïc Thanh Tuyền

      

          Số: 12/BC-CB 

                                                                    Thanh Tuyền, ngày 21  tháng 11 năm 2014

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

 

A. Báo cáo nhiệm năm 2014:

-Thực hiện điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

-Thực hiện theo sự chỉ đạo của đảng bộ xã Thanh Tuyền, sự lãnh đạo của ngành giáo dục huyện Dầu Tiếng. Chi bộ tieåu hoïc Thanh Tuyền đã lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của đơn vị trường học năm 2012 như sau:

I. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị:

 Thực hiện chương trình hành động của đảng bộ, chi bộ lãnh đạo đơn vị quán triệt học tập các Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI và chương trình, kế hoạch hành động của đảng ủy về thực hiện Nghị quyết, kết luận hội nghị của BCH TW; mà nhất là: Nghị quyết số 15-NQ/TW “ về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, Nghị quyết số 22-NQ/TW về “ Nâng cao nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết số 14-NQ/TW về “ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, quy định số 115-QĐ/TW về “ Đảng viên làm kinh tế tư nhân”, Quy định 23-QĐ/TW, của bộ chính trị thi hành điều lệ Đảng Nghị quyết số 32/NQ-CD về ATGT – Quy định số 94 QĐ/TW về xử lý kỹ luật Đảng viên.

Thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức là văn minh. Nói,viết và thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nêu cao tinh thần tự phê và phê bình, giữ gìn đoàn kết trong chi bộ, trong đơn vị.

II. Về lãnh đạo công tác chính quyền- chuyên môn:

-Chi bộ tham mưu cùng Ban giám hiệu và chủ tịch công đoàn phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên, công nhân viên hàng năm theo tình hình thực tế của đơn vị nên mỗi cán bộ giáo viên luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

  1. Tình hình cơ sở vật chất:

- Hiện nay đã xây mới 2 lầu, 1 trệt  đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2012.

Gồm :

 15 phòng dùng để giảng dạy 2 buổi / ngày;

1 văn phòng

1 phòng nghe nhìn

1 phòng nhạc

1 phòng tin học  

1 phòng đội

1 phòng họp hội đồng

1 phòng hiệu trưởng

2 phòng phó hiệu trưởng

1 phòng thư viện

1 phòng thiết bị, ngoài ra còn có phòng của, công đoàn, giáo viên…

2. Đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên:

- Tổng số CB.GV-CNV:39/30 nữ , trong đó:

BGH: 03/01 nữ. CNV: 07/04 nữ . GV chuyên trách: 03/02 nữ ( Đội - Thư viện thiết bị - CMC ). GVDL: 14/14 nữ. GVBM: 10/07( Định, Thơm, Trí, Chánh, Dũng, Nở, Diễm, Thương, Phú, Kiều), GV hộ sản:1 (Cô Lùng), GV nghỉ hưu tháng10: 1(Cô Trinh)

- Tổng số lớp và học sinh: 14 lớp/ 449 HS/ 208 nữ.  Trong đó:      

          Khối 1: 3 lớp/  96 HS/40 nữ

          Khối 2: 3 lớp/  83 HS/37 nữ

          Khối 3: 3 lớp/  93 HS/40 nữ

          Khối 4: 2 lớp/103 HS/54 nữ

          Khối 5: 2 lớp/  74 HS/37 nữ

3.Về hoạt động chuyên môn:

-Đây là nhiệm vụ chính yếu của một trường tieåu hoïc. Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác chuyên môn theo đúng sự chỉ đạo của ngành cấp trên. Thực hiện dạy theo chương trình đổi mới sách giáo khoa, chuẩn kiến thức tiểu học từ lớp1đến lớp 5. Đánh giá học sinh theo thông tư 30/BGD từ 15/10/2014 bằng nhận xét đánh giá học sinh. BGH thường xuyên thăm lớp dự giờ để trao kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

-Khảo sát chất lượng đầu năm học khối 2,3,4,5 gồm 2 môn: Tiếng Việt -Toán

-Kiểm tra GKI, CKI, GKII, cuối năm.

-Các hội thi trong năm học.    

Hội thi giáo viên dạy giỏi vòng trường: 20 GV, đạt 16

HS thi văn hay chữ tốt vòng trường:15 HS, vòng huyện 1 HS

HS thi trò chơi dân gian vòng huyện:14 HS

   Thi Olympic anh văn vòng trường: 8 HS, vòng huyện: 6 HS

   Thi Olympic toán  trên  mạng vòng huyện: 1 HS

   Dự Đại hội TDTT vòng huyện: 15 , 1 GV, 1 hiệu trưởng

   Thi nét cọ tuổi thơ vòng huyện: 7 HS

   Tin học trẻ: 4 HS

   Dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ: 1 Tổng phụ trách và 4 HS

Học lực cuối năm 2013- 2014:

-Tiếng việt :

Giỏi  256/144;   Khá 135/ 53 ; TB 52/14  Yếu 11/1

-Toán:

Giỏi  244/131;   Khá 136/57 ; TB:65/22   Yếu  9/2

-LS-ĐL: Khối 4-5

Giỏi: 105/46  ; Khá : 35/18 ; TB: 12/3 

-Khoa học: Khối 4-5

Giỏi   92/29 ; Khá :  48/13 ; TB:12/5

-Anh Văn:

K1.2.3.4.5

Giỏi 163/89 đạt 40.6 %

Khá 125/59 đạt 31.2  %

TB  70/22 đạt   17.5 %

Yếu: 43/12 chiếm 10.7 %

-Tin học: K3.4.5

Giỏi 58/36  đạt  22.2%

Khá  95/51  đạt  36.4%

TB   108/37 đạt  %       

                 Các môn nhận xét:

- Đạo đức:

Hoàn thành tốt: 161/98 nữ

Hoàn thành:    293/114 nữ

- TNXH 123:

Hoàn thành tốt: 104/62 nữ

Hoàn thành:    198/83 nữ

- Âm nhạc: 

Hoàn thành tốt: 136/79 nữ

Hoàn thành:    318/133 nữ

- Mĩ Thuật:

Hoàn thành tốt: 100/62 nữ

Hoàn thành:    354/150 nữ

- Thủ Công:

Hoàn thành tốt: 137/93 nữ

Hoàn thành:    317/119 nữ

- Thể Dục:

Hoàn thành tốt: 84/50 nữ

Hoàn thành:    370/162 nữ

+ Học Lực GD chung toàn trường:

Giỏi:  200 /118 đạt  41.1%

Khá:   152/68 đạt  33.5%

TB:      90/30 đạt  19.8%

Yếu:     12/1 đạt  2.6%

+Hạnh kiểm cuối năm 2013 -2014:

-Thực hiện đầy đủ: 454/212 (Đạt 100 %)

2.3 Tổng số tiết thao giảng dự giờ – ĐDDH:

-Tổng số tiết thao giảng:          Tốt:  33

                                      Khá: 41

                                     

-Tổng số tiết dự giờ:        Tốt:  62

                                      Khá: 89

                                      TB:   28

-Sử dụng ĐDDH:  1.222 lượt /năm.

-Làm ĐDDH:  39 sản phẩm.

-Tự phục vụ :  144 sản phẩm.

III. Về lãnh đạo các đoàn thể:

  1. Hoạt động công đoàn:

-Chi bộ đã chỉ đạo công đoàn cơ sở hoạt động theo kế hoạch hoạt động của công đoàn giáo dục huyện. Công đoàn cơ sở có kế hoạch hoạt động năm, tháng triển khai đến tận công đoàn viên cùng thực hiện, vận động công đoàn viên tham gia tốt cả các phong trào do công đoàn ngành phát động như kỷ niệm 20/10: Ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ VN 8/3. Quốc tế phụ nữ: Tổ chức thăm hỏi giáo viên hưu trí nhân ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam. Thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày 27/7. Phối hợp với chính quyền nhà trường vận động CB đoàn viên tích cực thi đua dạy tốt học tốt, tham gia phong trào GV dạy giỏi góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục trong đơn vị.

  1. Hoạt động đoàn – đội:

-Chi bộ chỉ đạo chi đoàn hoạt động theo kế hoạch hoạt động của xã đoàn, có kế hoạch năm tháng phân công cụ thể  cho từng đoàn viên tham gia tốt các phong trào và báo cáo về chi bộ để có kế hoạch chỉ đạo kịp thời những thiếu sót. Phối hợp với xã đoàn, chính quyền nhà trường, chi đoàn tổ chức cho học sinh vui trung thu, dự thi lòng đèn đẹp, tổ chức tham quan chào mừng ngày 26 tháng 3.

-Đăng ký chiến sĩ an ninh nhỏ đạt 100%, thi sao nhi đồng chăm ngoan, phụ trách sao giỏi, thi nghi thức đội, thi TPT giỏi. Tổ chức hoạt động đội theo đúng chủ đề năm học, mục tiêu tạo phong trào sôi nổi trong thiếu niên nhi đồng, trong học tập, rèn luyện, làm việc tốt. Xây dựng đội thiếu niên vững mạnh, phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tiếp bước lên đoàn. Các phong trào hoạt động đội – sao , nhiều hình thức: Vườn hoa điểm 10, quyên góp sách báo, Câu lạc bộ HS, giúp bạn vượt khó, vòng tay bạn bè. Hoạt động sao nhi đồng, đội nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh và các phong trào khác.

IV. Về công tác phát triển Đảng:

-Trong năm chi bộ đã tổ chức kết nạp đảng 1đ/c (Hồ Thị Ngọc Nga) và gửi 2 hồ sơ phát triển Đảngviên mới .

-Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh có 8 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: trong đó có 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị Đảng bộ xã Thanh Tuyền khen.

V. Về công tác quản lý chỉ đạo:

- Chi bộ chỉ đạo đơn vị thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện đúng nội quy cơ quan, Đảng viên cùng các đoàn thể trong nhà trường phối kết hợp xây dựng được khối đoàn kết vững mạnh. Chỉ đạo, ngăn ngừa kịp thời mọi biểu hiện sai trái xảy ra trong đơn vị, luôn nêu cao tinh thần tự phê bình trong Đảng viên, CB-CNV.

-Thực hiện tốt công tác hội họp như: họp giao ban, họp chi bộ thường kỳ, họp hội đồng sư phạm. Thực hiện dân chủ hóa, hàng tháng điều công khai tài chính trong đơn vị.

-Nhắc nhở Đảng viên thực hiện đúng điều lệ Đảng, đóng đảng phí đầy đủ đúng quy định.

* Tóm lại :

-Nhìn chung trong năm chi bộ Trường tieåu hoïc Thanh Tuyền  đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành  tốt nhiệm vụ trong năm học  nhưng vẫn còn một số hạn chế  như công tác thi giáo viên dạy giỏi còn thấp, phong trào viết và áp dụng sáng kiến chưa cao, bên cạnh đó công tác đội cũng còn hạn chế đó là vấn đề mà chi bộ cần quan tâm và có sự chỉ đạo sâu sắc  hơn trong phương hướng tới .

B. Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2015:

-Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XI của đảng, và chương trình, kế hoạch hành động của đảng ủy và thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị của BCH TW” nhất là: nghị quyết số 15-NQ/TW “ về tiếp tục đổi mới  phương thức lảnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị “Nghị quyết số 22-NQ/TW về “ Nâng cao nâng lực lãnh đạo , sức chiến đấu của tổ chức  cơ sở đảng  và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên “ Nghị quyết số 14-NQ/TW về “ tăng cường công tác kiểm tra , giám sát của đảng “Quy định số 115-NĐ/TW về những điều đảng viên không được làm “quy định số 15-QĐ/TW về “ Đảng viên làm kinh tế tư nhân”, nghị quyết chi bộ trên cơ sở  phát huy những thành tựu  đả đạt được trong năm qua, chi bộ trường tieåu hoïc Thanh Tuyền đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2013 như sau:

I. Một số chỉ tiêu chủ yếu :

1/ Về chuyên môn

-Phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia Möùc ñoä 1và tiến tới kiểm định chất lượng.

-100% cán bộ đảng viên thực hiện “ Kỹ cương, tình hình, trách nhiệm”

-Xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

-Giáo viên tham gia phong trào thi giáo viên dạy giỏi các cấp từ 70% trở lên

-Vận động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, hạn chế thấp nhất tỉ lệ học sinh bỏ học.

-Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt từ 98% trở lên. Học sinh hoàn toàn thành chương trình tiểu học đạt 100%

2/ xây dựng hệ thống chính trị .

-Chi bộ phấn đấu năm 2015 phát triển từ 1-2 đảng viên .

-Giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm. Đảng viên điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ .

-Đơn vị đạt : Tieân tieán hàng năm.

-Đoàn thể vững mạnh xuất sắc

II. Những nhiệm vụ và các giải pháp:

1/Đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục theo sự chỉ đạo của ngành gíao dục huyện Dầu Tiếng. Thực hiện chống bệnh thành tích, chống tiêu cực trong thi cử . giáo viên dạy thật chất lượng .

-Thực hiện dạy đủ và đúng chương trình theo quy định của bộ giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng  dạy học tích cực , lồng ghép giáo dục môi trường, kỉ năng sống, biến đổi khí hậu và bàn tay nặng bột vào từng môn học để phù hợp với xu thế phát trển của đất nước ,

-Tăng cường thao giảng dự giờ, tạo điều kiện cho giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau  để nâng cao trình độ chuyên môn  nghiệp vụ trong đơn vị .

- Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo luôn giữ gìn  phẩm chất đạo đức của một nhà giáo.

-Chính quyền – chuyên môn  tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ .

-Thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ tới trường, quan tâm giúp đở học sinh  nghèo hiếu học. xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, mỗi ngày học sinh đến trường sẽ mang lại  cho các em một niềm vui .

2/ Xây dựng hệ thống chính trị :

-Tiếp tục nâng cao công tác tư tưởng chính trị , động viên CB.GV-CNV, đảng viên thực hiện tốt nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. nghị quyết chương trình hành động Đảng Bộ Xã Thnh Tuyền , Nghị quyết chi bộ và các kết luận, Nghị quyết chương trình hành động của Đảng Bộ xả Thanh Tuyền, nhằm tạo bước chuyển về giáo dục  trong thời gian tới.

-Thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết TW trong chi bộ . Chi bộ phấn đấu luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh , Đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để giữ vững lập trường chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,

Không vi phạm nhửng điều đảng viên không được làm.

3/Công tác xây dựng đảng:

Chi bộ chỉ đạo đơn vị thực hiện theo điều lệ trường tiểu học. Luật Giáo dục, thực hiện nhiệm vụ giáo dục của ngành, Nội quy của đơn vị. Chỉ đạo chính quyền chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường phối hợp công tác chặt chẽ về mọi hoạt động. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, chống mọi biểu hiện sai trái xảy ra trong đơn vị. Thực hiện tốt công tác hội họp, dân chủ hóa trong trường học. Chú trọng, quan tâm giáo dục toàn diện trong đơn vị.

C. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2015, toàn chi bộ phải đoàn kết, thống nhất ý chí hành động, từng đảng viên phải gương mẫu, quyết tâm nổ lực phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu cơ bản, cụ thể:

-Đồng chí Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm cụ thể hóa kế hoạch năm, kế hoạch tháng, triển khai nhiệm vụ đến từng cán bộ đảng viên, các ban ngành đoàn thể trong đơn vị. Các ban ngành đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, cuối mỗi tháng có sơ kết đánh giá và báo cáo cho chi bộ.

-Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong đơn vị, cụ thể hóa nhiệm vụ chỉ đạo đến từng giáo viên, nhân viên, tổ khối thực hiện, hàng tháng có đánh giá, báo cáo cho chi bộ.

-Toàn chi bộ, cán bộ - giáo viên - nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ đề ra trong năm 2015.

 

Nơi nhận:                                                                      TM. CHI BỘ TH THANH TUYỀN

-Đảng bộ xã Thanh Tuyền;

-Lưu : Chi bộ.                                                                                              BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                              VÕ THỊ LAN

 

Tác giả bài viết: Lê Minh Trí

  Ý kiến bạn đọc

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 11
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 10
 
  •   Hôm nay 215
  •   Tháng hiện tại 14,068
  •   Tổng lượt truy cập 835,042