Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Văn Tâm
Điện thoại:
06503530024
Email: tamdvththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu trưởng
Đại Học
Đỗ Văn Tâm
2 Hứa Văn Lê
Điện thoại:
06503530024
Email: lehvththanhtuyen@dt.sgdbinnhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Chuyên môn
Đại Học
Hứa Văn Lê
3 Võ Thị Lan
Điện thoại:
06503530024
Email: lanvtththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó hiệu trưởng
Bán trú
Đại Học
Võ Thị Lan
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ văn phòng
1 Nguyễn Văn Thiện
Điện thoại:
06503530024
Email: thiennvththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu Trưởng
Đại Học
Nguyễn Văn Thiện
2 Hứa Văn Lê
Điện thoại:
06503530024
Email: lehvththanhtuyen@dt.sgdbinnhduong.edu.vn
Hiệu Phó
Đại Học
Hứa Văn Lê
3 Võ Thị Lan
Điện thoại:
06503530024
Email: lanvtththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu Phó
Đại Học
Võ Thị Lan
4 Nguyễn Ánh Ngọc
Điện thoại:
06503530024
Email: Ngocnaththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Tổng Phụ Trách Đội
Đại Học
Nguyễn Ánh Ngọc
5 Bùi Hữu Nhơn

Email: nhonbtththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Phổ cập chống mù chữ
Trung Cấp
Bùi Hữu Nhơn
6 Huỳnh Thị Hiền

Email: hienhtththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Thư viện, thiết bị, thủ quỹ
Cao đẳng
Huỳnh Thị Hiền
7 Phạm T Thu Hiền

Email: hienpttththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Kế toán
Đại học
Phạm T Thu Hiền
8 Trần Thị Hồng Cẩm

Email: camtthththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Y tế
Trung Cấp
Trần Thị Hồng Cẩm
9 Nguyễn Thị Kim Bằng
Điện thoại:
06503530024
Email: bangntkththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Trung Cấp
Nguyễn Thị Kim Bằng
10 Cao Lê Trường Ái

Email: aicltththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Văn Thư
Trung Cấp
Cao Lê Trường Ái
11 Nguyễn Thị Kim Chi
Phục vụ Nguyễn Thị Kim Chi
12 Nguyễn Văn Sơn
Bảo Vệ Nguyễn Văn Sơn
13 Nguyễn Ngọc Dũng
Bảo Vệ Nguyễn Ngọc Dũng
14 Hồ Thanh Phong
Bảo Vệ Hồ Thanh Phong
Tổ bộ môn
15 Huỳnh Ngọc Định
Điện thoại:
06503530024
Email: dinhhtththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên Anh Văn
Tổ Trưởng
Cao đẳng
Huỳnh Ngọc Định
16 Trần Thị Hoài Thương
Điện thoại:
06503530024
Email: thuongtthththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên tiếng anh
Cao đẳng
Trần Thị Hoài Thương
17 Bùi Thị Phú

Email: phubtththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên mỹ thuật
Trung cấp
Bùi Thị Phú
18 Phạm Văn Dũng
Điện thoại:
06503530024
Email: dungpvththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên Phạm Văn Dũng
19 Võ Trung Chánh
Điện thoại:
06503530024
Email: chanhvtththanhhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên
Thông tin dữ liệu
Cao đẳng
Võ Trung Chánh
20 Trần Ngọc Thơm
Điện thoại:
06503530024
Email: thomtnththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo viên tin học
Bí Thư Đoàn TN
Cao đẳng
Trần Ngọc Thơm
21 Nguyễn Thị Thanh Bình
Giáo Viên
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Bình
Tổ 1
22 Đào Thị Minh Hà
Điện thoại:
06503530024
Email: hadtmththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Đại học
Đào Thị Minh Hà
23 Võ Thị Thanh Hằng
Điện thoại:
06503530024
Email: hangvttththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Cao đẳng
Võ Thị Thanh Hằng
24 Nguyễn Thụy Ngọc Lê
Điện thoại:
06503530024
Email: lentnththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Tổ Trưởng
Đại Học
Nguyễn Thụy Ngọc Lê
25 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Giáo viên
Thể dục
Đại Học
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
26 Phạm Thị Tường Nguyên
Điện thoại:
06503530024
Email: nguyennttththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Cao Đẳng
Phạm Thị Tường Nguyên
27 Nguyễn Thị Lùng
Giáo viên
Tổ phó
Cao đẳng
Nguyễn Thị Lùng
28 Đoàn Hồng Diễm

Email: diemdhdththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Giám Thị
Trung Cấp
Đoàn Hồng Diễm
29 Nguyễn Thị Thanh Chung
Giáo Viên
Trung Cấp
Nguyễn Thị Thanh Chung
Tổ 2
30 Nguyễn Thị Nga
Điện thoại:
06503530024
Email: ngantththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Cao đẳng
Nguyễn Thị Nga
31 Nguyễn Thị Xuân Diệu
Điện thoại:
06503530024
Email: dieuntxththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên Nguyễn Thị Xuân Diệu
32 Võ Thị Ngọc Nở
Điện thoại:
06503530024
Email: novtththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên Võ Thị Ngọc Nở
33 Vũ Thị Hường
Điện thoại:
06503530024
Email: huongvtththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Tổ Trưởng
Vũ Thị Hường
34 Trần Thị Ngọc Kiều
Điện thoại:
06503530024
Email: kieuttnththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Cao đẳng
Trần Thị Ngọc Kiều
35 Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Giáo Viên
Trung Cấp
Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Tổ 3
36 Lê Thị Tám
Điện thoại:
06503530024
Email: tamltththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Tổ Trưởng
Lê Thị Tám
37 Hồ Thị Ngọc Nga
Điện thoại:
06503530024
Email: ngahtnththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Đại học
Hồ Thị Ngọc Nga
38 Phan Thị Quỳnh Như
Điện thoại:
06503530024
Email: nhupthththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Giáo Viên
Cao đẳng
Phan Thị Quỳnh Như
Ban chỉ huy liên đội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 TÔ THANH TÂM
CHI ĐỘI TRƯỞNG 5/1 TÔ THANH TÂM
2 NGUYỄN THỊ THẢO NHI
CHI ĐỘI TRƯỞNG 5/1 NGUYỄN THỊ THẢO NHI
3 HỒ CÔNG MINH
CHI ĐỘI TRƯỞNG 5/1 HỒ CÔNG MINH
4 DƯƠNG THỊ THU TRANG
UV.BCH LIÊN ĐỘI DƯƠNG THỊ THU TRANG
5 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ
CHI ĐỘI TRƯỞNG 4/1 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ
BCH Công Đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Email: thuynttththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chủ Tịch
Phó bí thư chi bộ
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
2 Huỳnh Ngọc Định
Điện thoại:
06503530024
Email: dinhhtththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Chủ Tịch
Cao đẳng
Huỳnh Ngọc Định
3 Vũ Thị Hường

Email: huongvtththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Uỷ ban thư ký
Cao đẳng
Vũ Thị Hường
4 Trần Ngọc Thơm

Email: thomtnththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Nữ Công
Cao đẳng
Trần Ngọc Thơm
5 Nguyễn Thị Xuân Diệu
Điện thoại:
06503530024
Email: dieuntxththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Kế toán, thư ký
Cao đẳng
Nguyễn Thị Xuân Diệu
Chi bộ Đảng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Thị Lan
Điện thoại:
06503530024
Email: lanvtththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí Thư Chi Bộ
Hiệu Phó
Đại học
Võ Thị Lan
2 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:
06503530024
Email: thuynttththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó bí thư
Đại học
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Trung Chánh

Email: chanhvtththahtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí Thư Đoàn
Cao đẳng
Võ Trung Chánh
2 Trần Thị Hoài Thương
Điện thoại:
06503530024
Email: thuongtthththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó bí thư
Cao đẳng
Trần Thị Hoài Thương
3 Bùi Thị Phú
Điện thoại:
06503530024
Email: phubtththanhtuyen@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Ủy viên
Trung Cấp
Bùi Thị Phú
Thường trực hội cha mẹ học sinh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Phới
Hội Trưởng Nguyễn Văn Phới
2 Nguyễn Văn Sơn
Phó Hội Trưởng Nguyễn Văn Sơn
3 Lê Thị MInh Nguyệt
Ủy viên
Thủ quỹ
Lê Thị MInh Nguyệt
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 11
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 9
 
  •   Hôm nay 111
  •   Tháng hiện tại 13,964
  •   Tổng lượt truy cập 834,938
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?