BÁO CÁO TỔNG KẾT Năm học 2015 - 2016

Thứ tư - 25/05/2016 08:11
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN  DẦU TIẾNG                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN                                        
   Số: 09 /BCTK-THTT                                   Thanh Tuyền, ngày 26 tháng 05 năm 2016
BÁO CÁO TỔNG KẾT
Năm học 2015 - 2016
 
Căn cứ vào công văn số 53/GDTH. V/v Hướng dẫn cáo tổng kết năm học 2015 - 2016, ngày 13 tháng 4 năm 2016 của PGD&ĐT Huyện Dầu Tiếng;
Nay trường tiểu học Thanh Tuyền báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 như sau:
 
1/ Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục:
 
1.1 Tổng số CB.GV-CNV:
 
TS CB.GV- CNV BGH GVdạy lớp GV dạy môn Hành chính CNV
36/27 3/1 15/15 9/6 3/2 7/4
 
-Số giáo viên: Duyệt nhu cầu biên chế năm học 2015 - 2016
Thừa giáo viên: 0 
Thiếu: 1
1.2 Tổng số lớp, số học sinh:
 
Số lớp đầu năm Số học sinh đầu năm
L1 L2 L3 L4 L5 + L1 L2 L3 L4 L5 +
TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ
3 3 3 3 3 15 93 52 97 40 76 33 91 41 98 50 454 216
 
Số lớp cuối năm Số học sinh cuối năm
L1 L2 L3 L4 L5 + L1 L2 L3 L4 L5 +
TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ
3 3 3 3 3 15 86 51 97 40 75 32 90 41 98 50 446 214
 
-Phân tích:
Số HS tăng - giảm
L1 L2 L3 L4 L5 +
Đi Đến Bỏ Đi Đến Bỏ Đi Đến Bỏ Đi Đến Bỏ Đi Đến Bỏ Đi Đến Bỏ
6     1 1   1     1           9 1  
+ Chuyển đi: 9
+ Chuyển đến:  1  ; Bỏ học: 0 ; Chết  : 1
-Số HS khuyết tật học hoà nhập : 0
-HS dân tộc thiểu số: 0
 
L1 L2 L3 L4 L5 +
KT DT KT DT KT DT KT DT KT DT KT DT
                       
1.3 HS nghỉ bỏ học: Không
Tổng số lớp HS 2 buổi/ ngày có bán trú
 
Số lớp  Số học sinh
 
L1 L2 L3 L4 L5 + L1 L2 L3 L4 L5 +
TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ
3 3 3 3 3 15 59 35 53 26 43 23 51 23 56 32 262 139
 
2 . Nâng cao chất lương Giáo Dục tiểu học:
2.1 Thực hiện mục tiêu, kế hoạch dạy học:
-Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 trường tiểu học Thanh Tuyền, áp dụng vào giảng dạy chuẩn kiến thức kĩ năng môn học.
-Từ đầu năm học đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, nghị quyết năm học, các quy chế, nội quy, hội nghị, đại hội.
-Sự chỉ đạo sâu sát của PGD& ĐT Huyện Dầu Tiếng. Đảng Ủy - UBND xã Thanh Tuyền, chi bộ trường học.
-Để đẩy mạnh các phong trào trong nhà trường, phong trào dạy và học đạt hiệu quả. Nhà trường đã phối hợp với các đoàn thể trong đơn vị thông qua các điều lệ phối hợp và tổ chức triển khai, nâng cao chất lượng giáo dục.
-Thanh tra chuyên môn có kế hoạch kiểm tra: Dự giờ, kiểm tra hồ sơ, thanh tra giáo viên.
-Về công tác quản lý trường lớp: BGH có quy định hàng tháng kiểm tra kế hoạch bài học trong tháng, tổ khối kiểm tra hàng tuần, thống nhất mục tiêu yêu cầu bài dạy trong khối, họp khối … từ đó giáo viên trao đổi việc dạy và học chuẩn kiến thức kĩ năng môn học, kỹ năng sống.
-Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện cuộc vận động hai không với bốn nội dung, Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, tìm hiểu luật viên chức. ATGT, quyết định 14 chuẩn nghề nghiệp. Quyết định 06, thi đua khen thưởng.
2.2 Tổ chức các kỳ kiểm tra :
-Khảo sát chất lượng đầu năm học khối 2,3,4,5 gồm 2 môn: Tiếng Việt -Toán
-Kiểm tra cuối năm.
-Các hội thi trong năm học.           
Hội thi giáo viên dạy giỏi vòng trường:  16  GV, đạt 16; SKKN nộp  8 ,trong đó: Đạt loại B có  4   GV ( Cô Hường , Cô Võ Lan, cô Minh Hà, cô Diệu  ) Loại C có 4 GV (  Cô Thơm , cô Hằng , cô Như  ) Bảo lưu B SKKN vòng tỉnh: 1
HS thi văn hay chữ tốt vòng huyện: 4 HS
HS thi trò chơi dân gian vòng huyện: 14 HS
   Thi Olympic anh văn vòng huyện: 20 HS,
   Thi Olympic toán trên mạng vòng huyện: 17 HS. Đạt giải nhì huyện khối 3: 1 em , Khuyến khích khối 2 : 1 em.
   Dự Đại hội TDTT vòng huyện: 20 HS,1 GV,1 hiệu trưởng
   Thi nét cọ tuổi thơ vòng huyện: 5 HS
  
- Thao giảng dự giờ, làm ĐDDH, sử dụng ĐDDH, thi GVDG, thanh kiểm tra:
Thao giảng: Tổng số tiết    tiết: Tốt   37   ; Khá   67    ; Đạt yêu cầu : Không có
Dự giờ:        Tổng số tiết    tiết: Tốt  228 ; Khá   276   ; Đạt yêu cầu : 48
Làm ĐDDH: Khối 1: 12
                        Khối 2: 10
                       Khối 3: 10
                        Khối 4: 12
                        Khối 5: 10
                        Bộ môn : 18
                      Toàn trường :72  lượt
Sử Dụng ĐDDH:       Khối 1:1382 lượt
Khối 2: 1273lượt
Khối 3:1272 lượt
Khối 4:1350 lượt
Khối 5:1013 lượt
Bộ môn: 1498 lượt
Toàn trường :  7788  lượt
- Chất lượng chung toàn trường:
Tiếng việt:                 Hoàn thành  441       ; Chưa hoàn thành 5
Toán:                          Hoàn thành    441    ; Chưa hoàn thành 5
Đạo đức:                    Hoàn thành    446    ; Chưa hoàn thành
Khoa học:                  Hoàn thành    188                
LS+ĐL (Khối 4-5)   Hoàn thành    188                
Âm nhạc:                   Hoàn thành    446                
Mỹ thuật:                   Hoàn thành    446    
Kỹ Thuật:                  Hoàn thành    446    
Thể dục:                     Hoàn thành    446    
Ngoại ngữ:                 Hoàn thành    442     ; Chưa hoàn thành 4
Tin học:                     Hoàn thành    263     ; Chưa hoàn thành
Năng lực:     Đạt 441; chưa đạt 5  , trong đó:
Khối 1: Đạt  85         ; chưa đạt  1
Khối 2: Đạt 96         ; chưa đạt  1
Khối 3: Đạt 75          ; chưa đạt 
Khối 4: Đạt 87    Chưa đạt 3
Khối 5: Đạt 98
Phẩm chất: Đạt 446  ; chưa đạt , trong đó:
Khối 1: Đạt 86
Khối 2: Đạt 97
Khối 3: Đạt 75
Khối 4: Đạt  90
Khối 5: Đạt  98
Khen thưởng:  Tổng cộng: , trong đó:
                        Khối 1:   46
Khối 2:   40 Huyện khen : 1
Khối 3:   30 Huyện khen : 1
Khối 4:   50
Khối 5:   45
Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học: Đối với lớp 1.2.3.4.5 GV được tập huấn thay sách, GDMT-KNS, GDNGLL chấp hành tốt việc học và áp dụng vào giảng dạy đúng mục tiêu, chuẩn kiến thức kỹ năng.
3. Duy trì nâng cao chất lượng giáo dục PCGDTH- CMC và PCGDĐĐT xã Thanh Tuyền :
-Những biện pháp để củng cố công tác PC GDTH: Tiếp tục duy trì PC lớp ở trình độ 2. Huy động HS bỏ học được đến trường đi học lại, phối hợp BCĐ. CMC xã chặt chẽ và ban dân số xã, ban đại diện cha mẹ HS, các BLĐ ấp … Tiếp tục vận động các em đến trường. BCĐ-CMC có kế hoạch, có các loại hồ sơ PC.CMC tiểu học và THCS –THPT.
-Năm học 2015 - 2016 được Huyện và Tỉnh công nhận lại đạt chuẩn CMC- PC GDTH - ĐĐT và THCS - THPT
4. Công tác chỉ đạo kiểm tra , nâng cao hiệu quả công tác quản lý:
4.1 Công tác chỉ đạo kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL:
- Ngay từ đầu năm học trường tiểu học Thanh Tuyền đã triển khai nhiệm vụ năm học 2015 – 2016: Quy chế chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, thông tư 30, nội quy nhà trường, Quyết Định 14, Học Đạo đức Hồ Chí Minh, Luật Giáo Dục. Đạo đức nhà giáo, Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực. Thống nhất giờ giấc HS ra vào lớp, tập thể dục giữa giờ, vệ sinh lao động, ngậm thuốc phòng sâu răng vào ngày thứ sáu hàng tuần, sinh hoạt đội - sao, triển khai chuyên môn lớp 1,2,3,4,5
- Công tác kiểm tra: Kiểm tra ngân sách, kiểm tra tài sản, kiểm kê các loại đầu sách, thiết bị, ĐDDH, kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.
- Công tác của tổ khối: Xây dựng kế hoạch năm -tháng- tuần, nghị quyết, sổ họp tổ khối, sổ theo dõi, kế hoạch thao giảng dự giờ, kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi- Phụ đạo HS yếu.
- Các chuyên đề triển khai: Chuyên môn, ATGT, văn hay chữ tốt, GDNGLL, KNS, phương pháp giảng dạy tích cực…
- Công tác quản lý của nhà trường: Quản lí bằng pháp chế, thực hiện đúng kế hoạch, đánh giá công tác và đề ra phương hướng. Phân công phân nhiệm từng thành viên.
- Duy trì công tác thanh kiểm tra sư phạm, tổ chức thao giảng, dự giờ, thống nhất xây dựng kế hoạch bài học, sinh hoạt học sinh. Tổ chức hoạt động ngoài giờ, phong trào TDTT, các hội thi, xét nâng lương 13 CB.GV-CNV, vào biên chế: 1GV
Đánh giá hoạt động:
Ưu điểm: Hoàn thành công tác cuối năm, do qu trình phấn đấu nổ lực của tập thể giáo viên- nhân viên. Bên cạnh đó nhà trường nhờ sự giúp đỡ chỉ đạo trực tiếp của PGD& ĐT Huyện Dầu Tiếng, Đảng Ủy, UBND xã Thanh Tuyền, nông trường cao su, ban đại diện cha mẹ học sinh, chi bộ trường học.
Hạn chế: Cần xây dựng nhiều phong trào thi đua, nhiều chương trình, chỉ tiêu, biện pháp, Xây dựng kế hoạch đào tạo giáo viên và đơn vị. Nhằm nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ CB.GV-CNV    
4.2 Việc dạy 2 buổi /ngày:
-Trường tiểu học Thanh Tuyền đi vào hoạt động trường dạy hai buổi/ ngày có bán trú.
-Đạt hiệu quả tốt.
4.3 Kế hoạch xây dựng và đánh giá chất lượng trường chuẩn quốc gia:
-Năm học 2015 - 2016 duy trì trường đạt Mức chất lượng tối thiểu và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
-Trường tiểu học Thanh Tuyền đang tiến hành viết báo cáo công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
5. Phong trào lớn của ngành:
-Tham gia kể chuyện học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lồng ghép vào buổi hợp Hội đồng sư phạm và các phong trào thi đua của trường và ngành.
-Thi tìm hiểu luật bầu cử hội đồng nhân dân.
-Ngoài ra HS tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào đội do xã và huyện tổ chức như: Thi  sao nhi đồng chăm ngoan- phụ trách sao giỏi- Múa dân vũ, thi phòng chống tai nạn thương tích. Thi sáng tạo trẻ …
6. Các hoạt động trong tâm khác:
6.1 Công tác đoàn đội:
-Đăng ký chiến sĩ an ninh nhỏ đạt 100%, thi sao nhi đồng chăm ngoan, phụ trách sao giỏi cấp huyện và múa dân vũ. Tổ chức hoạt động đội theo đúng chủ đề năm học 2015 - 2016.
-Mục tiêu tạo phong trào thi đua sôi nổi trong thiếu niên nhi đồng, trong học tập, rèn luyện, làm việc tốt. Xây dựng đội thiếu niên vững mạnh, phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Tiếp bước lên đoàn. Các phong trào hoạt động đội-sao, nhiều hình thức: Kế hoạch nhỏ, giúp bạn vượt khó, vòng tay bè bạn, chương trình măng non … Hoạt động sao nhi đồng - đội nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh và các phong trào.
6.2 Công tác Y tế - chữ thập đỏ:
Công tác tổ chức :
Ban chấp hành: 5 người, các tổ như:  tổ 1, tổ 2, tổ bộ môn, tổ hành chính. Có 1 đội xung kích với 12 học sinh, Đội sao đỏ: 10 học sinh.
Công tác hoạt động xã hội nhân đạo:
- Giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- CTĐ phối hợp công đoàn, nhà trường lập danh sách, các cơ quan cấp trên hổ trợ học sinh nghèo hiếu học như: Hội khuyến học, quỹ bảo trợ trẻ em Xã Thanh Tuyền.
Công tác chăm sóc sức khỏe:
- Tổ chức công tác tuyên truyền vận động phòng chống tệ nạn xã hội HIV/AIDS, tệ nạn hút chích, các chất gây nghiện, tổ chức 3 lần trong năm  có  419 người tham dự.
- Mỗi tuần, nhà trường tổ chức cho học sinh súc miệng bằng thuốc Flor vào ngày thứ sáu.
- Kết hợp với GVCN  tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh sân trường.
- Y tế xã và huyện đã tổ chức khám bệnh, khám bướu cổ cho HS 
- Phát động phong trào “Xanh -Sạch - Đẹp và an toàn”, vệ sinh môi trường. CTĐ đã tổ chức triển khai các chuyên đề trong học đường.
- Hướng dẩn cho các em xung kích kỹ thuật sơ cấp cứu và cách sử dụng các loại thuốc thông thường có 427 em tham dự.
-Y tế thường xuyên bổ sung tủ thuốc trong nhà trường.
-Y tế thường xuyên bổ sung tủ thuốc trong nhà trường.
-Vận động CB.GV–HS tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm tai nạn Bảo Việt: Cán bộ giáo viên công nhân viên tham gia 35/38 người đạt 92,1%. Học sinh 444 em/453 đạt 98,0%, người thân của GV tham gia 115 người
-HS tham gia bảo hiểm y tế tại BHXH Huyện Dầu Tiếng:
+Thu HS lớp 1 mới tuyển sinh: 84/ 93 HS khối 1 HS tháng 8/2015  Đạt 90.3%
+Thu đợt 2 có 329/ 453  HS toàn trường  tham gia gồm các khối lớp 1.2.3.4.5 tháng 1/2016
đạt 72,6% Hợp đồng và nộp tiền BHYT về ngân hàng phát triển nông thôn Huyện Dầu Tiếng.
-Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội. Hướng dẩn HS tìm hiểu giáo dục giao thông đường bộ 1 buổi có 440 HS.
Công tác xây dựng hội CTĐ:
- Cuối năm phúc tra CTĐ xếp loại VMXS
            6.3 Hoạt động của ban Thanh Tra, UBKT.CĐ, ban Nữ Công:
-Năm học 2015 -2016 công tác Thanh tra, UBKT, NC hoàn thành tốt nhiệm vụ.
            6.4 Hoạt động của BCH công đoàn cơ sở:
-Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. CĐCS Đạt VMXS
            6.5 Công tác Bán trú:
- Hằng ngày tổ tự quản kiểm tra đầu vào, quy trình sơ chế, VSMT.
- Lưu mẫu.
- Công khai tài chính thu- chi, quyết toán.
- Kiểm tra Y tế huyện bếp ăn tập thể tháng 5/2016. Kết quả Đạt An toàn vệ sinh thực phẩm.
            6.6 Hoạt động chi bộ:
-Tổng số Đảng viên 9/9 nữ. 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm học 2015 - 2016 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh XS.
7. Những kiến nghị đề xuất:
-Không có.
9. Đánh giá chung:
-Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 Trường tiểu học Thanh Tuyền triển khai đến tận CB.GV-CNV, luôn duy trì thực hiện: “ Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, thi đua xây dựng trường học thân thiện – HS tích cực, BGH có kế hoạch phù hợp về công tác quản lý dạy và học tại đơn vị, kiểm tra đôn đốc, Giáo viên đoàn kết, công khai dân chủ. Hoàn thành nhiệm vụ là nhờ sự chỉ đạo quan tâm của lãnh đạo PGD&ĐT Huyện Dầu Tiếng và Đảng Ủy- UBND xã Thanh Tuyền, chi bộ trường học.
Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 của trường tiểu học Thanh Tuyền.
 
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
-PGD&ĐT Huyện Dầu Tiếng;
-Đảng Ủy – UBND xã Thanh Tuyền;
-Chi bộ- CĐCS TH Thanh Tuyền;
-Lưu :V/P.
 
 
 Từ khóa: thanh tich

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 11
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 10
 
  •   Hôm nay 298
  •   Tháng hiện tại 14,151
  •   Tổng lượt truy cập 835,125